Realizacje

Regulamin sklepu

REGULAMIN

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: het.pl/shop.html;
 2. Sprzedawca - Hi-End Tech sp. z o.o. sp.k. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000724989, NIP: 6772433268, z siedzibą w Krakowie przy ul. Pod Strzechą 29;
 3. Zamawiający - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, który dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 4. Sklep - serwis internetowy działający pod adresem http://het.pl/shop.html, prowadzony przez Sprzedawcę;
 5. Towar - produkty dostępne w Sklepie;
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Zamawiającym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. Zamawiający ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Niniejszy Regulamin (zgodnie z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu het.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Sprzedawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu do zapoznania się przy rejestracji w Sklepie lub w Polityce Prywatności.
 3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru. Wszelkie informacje o produktach umieszczonych w Sklepie, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne dane wynikłe z nieprawidłowej informacji przekazanej przez producenta oferowanych towarów. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

§ 3. Warunki techniczne do poprawnej obsługi Sklepu

 1. Posiadanie sprawnego technicznie komputera z połączeniem internetowym.
 2. Posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie interpretującej kod HTML i CSS oraz posiadającej obsługę bezpiecznego połączenia szyfrowanego https.
 3. Włączenie w przeglądarce opcji akceptacji plików tymczasowych "cookie" oraz obsługi języka javascript.
 4. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie składa się wybierając Towary z oferty przedstawionej na stronie internetowej Sklepu i wypełniając odpowiedni formularz w celu podania danych adresowych Zamawiającego, sposobu zapłaty i sposobu dostawy.
 2. Zamawiający może dokonać w Sklepie rejestracji tj. założenia konta. Założenie konta jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 3. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 4. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 6. Upusty i obniżki promocyjne nie sumują się. W przypadku występowanie dwóch lub więcej upustów w stosunku do jednego produktu, zastosowanie ma zawsze większy upust ale nie ich suma.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 8. Za moment zawarcia umowy uważa się zakończenie składania zamówienia co następuje poprzez wysłanie formularza z danymi kupującego, wybranym sposobem płatności oraz sposobem dostawy.
 9. Zamawiający składając zamówienie wyraża wolę zawarcia umowy kupna określonych towarów ze Sprzedawcą, a Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować tą umowę.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 11. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 12. Sprzedawca może pozbawić Zamawiającego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności, gdy Zamawiający:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez zarządzających Sklepem za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu;
  • Zamawiający, który został pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§ 5. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie do momentu wysyłki towarów do Zamawiającego
 2. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia tj: specyfikację zamówionych produktów, ich ilość i cenę, łączną kwotę do zapłaty, wybrany sposób dostawy oraz informacje na temat płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W takim wypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 4. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie głównym producenta sprzętu, termin realizacji może być wydłużony i będzie uzależniony od otrzymania zamówionego Towaru od producenta.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy termin realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 7. Dostawa Towarów odbywa się zgodnie ze złożoną dyspozycją przez Zamawiającego podczas składania zamówienia pod wskazany adres.
 8. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10.
  Koszty dostawy podane są w trakcie składania Zamówienia.
 9. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sklepu. Przed odbiorem osobistym prosimy o kontakt z biurem.
 10. Potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu na podany adres e-mail (lub poprzez dołączenie do przesyłki) wydruku paragonu lub faktury VAT.
 11. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie lub niemożności jego realizacji spowodowanej czynnikami nieprzewidywalnymi takimi jak klęski żywiołowe, pożar, kradzież itd.
 12. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Zamawiający.
 13. Zamawiający kwituje odbiór przesyłki na druku dostarczonym przez dostawcę. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego  przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 14. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

§ 6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek Sprzedawcy: 61 1050 1445 1000 0090 8036 8864 po potwierdzeniu zamówienia.
  • Kartą płatniczą lub kredytową, e-przelewem - za pośrednictwem usługi iMoje, świadczonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459.

Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

§ 7. Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.
 4. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 5. Zamawiającemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną na adres: Hi-End Tech sp. z o.o. sp. kom., ul. Pod Strzechą 29, 31-352 Kraków lub e-mail sklep@het.pl.
 1. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Sprzedawcy towaru w stanie nieuszkodzonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym wszystkie dane nabywcy oraz numer konta bankowego, na które należy zwrócić zapłatę.
 2. Sklep, po otrzymaniu zwróconych towarów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamawiającego z pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zamawiający otrzymuje pełny zwrot zapłaconej kwoty wraz z kosztami wysyłki z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 4. Zapłata zwracana jest niezwłocznie, nie później niż 14 dnia licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę  odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności następuje na podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego rachunek bankowy.
 6. Nabywca ponosi pełne koszty przesyłki zgodnie z cennikiem wybranego przez niego dostawcy.
 7. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) Zamawiający winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na stronie kontakt.
 8. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  • dane kupującego (koniecznie nr telefonu);
  • numer zamówienia;
  • datę złożenia zamówienia;
  • nazwę i numer produktu (jeżeli występuje);
  • dokładny opis przyczyny reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych. Sklep dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia ciągłego i poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Zamawiających.
 2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Hi-End Tech sp.z o.o. sp.k., ul. Pod Strzechą 29, 31-352 Kraków, e-mail sklep@het.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 3. Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego nie są w żaden sposób przekazywane innym osobom czy podmiotom gospodarczym, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówienia.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienie można złożyć pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zamawiający w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  • mediację;
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Zamawiający może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2020 roku.


Dokumenty do pobrania:

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Regulamin

UWAGA!

Prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera czy dostarczone Towary nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia, proszę zgłosić szkodę kurierowi. Zapewniamy, że produkty wysyłane są kompletne i nieuszkodzone, a paczki starannie pakowane. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia w czasie transportu. Aby uznać reklamację w przypadku uszkodzenia produktów w czasie transportu, potrzebujemy skan protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.