Realizacje

Prywatność - polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ("Oświadczenie") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą Hi-End Tech sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-352, ul.Pod Strzechą 29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: KRS 0000724989, REGON: 369826910, NIP: PL6772433268, dalej "Spółka".
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - w skrócie "RODO".
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych poprzez adres email: info@het.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem "RODO").

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona internetowe korzysta z plików cookies w celu optymalizacji jej działania oraz umożliwienia składania zamówień.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (w przeglądarce). Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies nie zapisują i nie przechowują żadnych prywatnych danych użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zalogowania użytkownika i złożenia przez niego zamówienia oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę jej funkcjonalności;
 5. Strona internetowa zapisuje "stałe" pliki cookie (persistent cookies). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 7. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie - możesz to wyłączyć korzystając z opcji Twojej przeglądarki (zwykle są to ustawienia prywatności). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania lub na stronie internetowej producenta oprogramowania (przeglądarki).
 8. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookie na naszej stronie uniemożliwi złożenie zamówienia.

DANE OSOBOWE I ADRES E-MAIL

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może nastąpić tylko za Twoją wyraźną zgodą np. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, ankiety lub innych formularzy zamieszczonych na naszej stronie, a także w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.
 2. Twoje dane są zbierane w celu realizacji złożonego zamówienia i wystawienia faktury.
 3. Twoje dane nie są w żaden sposób przekazywane innym firmom czy osobom fizycznym.
 4. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
 5. Jeżeli wyrazisz na to zgodę możesz otrzymywać od nas informacje handlowe. Twój adres e-mail nie będzie w żaden sposób przekazywany innym firmom czy osobom prywatnym w celach marketingowych.
 6. Nie bierzemy odpowiedzialności za przypadki podania przez inne osoby Twojego adresu e-mail.

KATEGORIE OSÓB

Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

 1. są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki, gdyż np. przekazały Spółce dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę ("Potencjalni klienci");
 2. są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki (przy czym przez klientów rozumie się także osoby, na rzecz których Spółka realizuje transakcje finansowe na zlecenie klientów) ("Klienci");
 3. są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki ("Reklamujący");
 4. mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.

CEL PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystanie z naszego serwisu, Sklepu, jak również nawiązanie współpracy lub kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne.

Jednakże bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

Rejestracja wymaga podania następujących danych:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres email;
 4. nr telefonu kontaktowego.

Realizacja umowy sprzedaży wymaga podania dodatkowo następujących danych:

 1. adres kontaktowy;
 2. adres do wysyłki;
 3. numer NIP.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 1. w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi - przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 2. w związku z realizacją celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej - do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie Spółki ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania);
 3. w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe - przez okres 30 dni;
 4. w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki - do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki;
 5. w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 6. w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji - przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie anonimowej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 7. w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu - w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) - w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) - w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług windykacyjnych, prawnych i doradczych - w związku ze świadczeniem tych usług;
 5. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi kurierskie wskazanym każdorazowo przez Państwa w procesie realizacji umowy (Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi znajduje się w Regulaminie);
 6. operatorowi płatności iMoje prowadzonej przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez iMoje tj.: Imię; Nazwisko; Adres; nr konta bankowego.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mając świadomość, że Twoje dane osobowe są poufne, Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi procedurami i instrukcjami.
 2. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Twoich danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.
 3. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłasz swoje dane przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.
 4. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Ciebie online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu - na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO - następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Ponadto przysługuje Państwu również prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych. Przy czym Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 2. prawo do sprostowania danych przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). "Prawo do bycia zapomnianym" nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);
 5. prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów. Spółka może odmówić realizacji tego prawa w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach;
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE STRONY INTERNETOWE

W naszym serwisie internetowym oraz w Sklepie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.